Connect-Art

29 noviembre, 2018

A workshop to develop your artistic skills and connect with you through art. (EN)
Un taller per a desenvolupar les teves habilitats artístiques i connectar amb tu a través de l’art. (CAT)
Un taller para desarrollar tus habilidades artísticas y conectar contigo a través del arte. (ES)

arte-arteterapia-crecimiento-personal

Connect-Art (EN)

Are you creatively stuck or feel stagnation in any part of your life? Would you like to see things differently? Are you tired of spinning over the same?

During our sessions we will develop creative expression, that we all have, and we will create new individual and group perspectives. From the work of art, which you will create in each session, you will discover other paths and ways of seeing and perceiving things. We will initiate a dialogue with it that will allow you to open, let go, feel, transform and act.

We will work on what you bring in/ to each session or on the request that will be generated in the group. Our activity will be based on new ways of looking and listening that come from our body. We will discover different aspects of you work of art by approaching it and then moving away. You will be discovering things about you from a deep and sincere place and you will be able to free yourself from what you no longer want and build on what you do want to empower.

Golden feather
Ffy on my shoulder
New look accompanies me

In this workshop you can:

 • Develop your creativity
 • Train looking and listening skills
 • Get to Know yourself and others in a different way
 • Experimenting and taking care of yourself in a space without judgment
 • Give yourself a weekly time for enjoyment and play
 • Approaching more to the body and the heart
 • Let go of the mind, free yourself
 • Share in a group from an intimate place, with privacy and respect
 • Give yourself permission to make mistakes and transform it

Dates: Every Thursday from January 17 to June 27
Hours: From 7pm to 9pm.
Price: € 70 per month (materials included).
Three-month voucher: € 190 (€ 63 / month).
Promotion for January (3 sessions): € 35
Location: C. Gran Via de les Corts Catalanes 566, 4G (metro Pl.Universitat) Barcelona
Contact: 676638756 / silviaferrer@larteria.com

To attend the workshops it is necessary to make the registration by sending an email to silviaferrer@larteria.com with name and surnames, telephone and the months of the workshop.

  

Connect-Art (CAT)

Estàs estancada creativament o en alguna parcel·la de la teva vida? Vols veure les coses d’una altra manera? Estàs cansat de donar voltes al mateix?

Desenvoluparem l’expressió creativa, que tothom té, i crearem noves mirades individuals i grupals. Des de l’obra, que crearàs a cada sessió, podràs descobrir altres camins i maneres de veure les coses. Iniciarem un diàleg amb ella que et permetrà obrir, deixar anar, sentir, transformar i actuar cap a on vols anar.

Treballarem el que portis en cada sessió o la petició que es generi en el grup, recolzats per la mirada i l’escolta, des de tots els nostres cossos. Donarem un enfocament diferent a l’obra al acostar-nos i allunyar-nos. Descobriràs coses de tu des d’un lloc profund i sincer per alliberar-te del que ja no vulguis i construir sobre el que sí vols potenciar.

Ploma daurada
Es posa sobre la meva espatlla
Nova mirada m’acompanya

En aquest taller podràs:

 • Potenciar la teva creativitat
 • Entrenar la mirada i l’escolta
 • Conèixer-te a tu mateixa i als altres d’una manera diferent
 • Experimentar i cuidar-se en un espai sense judici
 • Donar-se un temps setmanal per al gaudi i el joc
 • Aproximar-se més al cos i al cor
 • Deixar anar la ment, alliberar-te
 • Compartir en grup des d’un lloc íntim, amb privadesa i respecte
 • Donar-se el permís d’equivocar-se i poder transformar-ho

Dates: Tots els dijous des del 17 de gener fins al 27 de juny
Horari: De 19h a 21h.
Preu: 70 € per mes (materials inclosos).
Bono de tres mesos: 190 € (63€/mes).
Promoció mes de gener (3 sessions): 35€
Lloc: C. Gran Via dels Corts Catalans 566, 4G (metre Pl.Universitat) Barcelona
Contacte: 676638756 / silviaferrer@larteria.com

Per assistir als tallers és necessari realitzar la inscripció enviant un correu a silviaferrer@larteria.com amb nom i cognoms, telèfon i els mesos del taller.

 arteterapia-arte-creatividad

Connect-Art (ES)

¿Estás estancad@ creativamente o en alguna parcela de tu vida? ¿Quieres ver las cosas de otra manera? ¿Estás cansad@ de dar vueltas sobre a las mismo?

Desarrollaremos la expresión creativa, que tod@s tenemos, y crearemos nuevas miradas individuales y grupales. Desde la obra, que crearás en cada sesión, podrás descubrir otros caminos y maneras de ver las cosas. Iniciaremos un diálogo con ella que te permitirá abrir, soltar, sentir, transformar y actuar hacia dónde quieres ir.

Trabajaremos lo que traigas en cada sesión o la petición que se genere en el grupo, apoyados por la mirada y la escucha, desde todos nuestros cuerpos. Daremos un enfoque distinto a la obra al acercarse y alejarse. Descubrirás cosas de ti desde un lugar profundo y sincero para liberarte de lo que ya no quieras y construir sobre lo que sí quieres potenciar.

Pluma dorada
Se posa en mi hombro
Nueva mirada me acompaña

En este taller podrás:

 • Potenciar tu creatividad
 • Entrenar la mirada y la escucha
 • Conocerte a ti mism@ y a l@s demás de una manera distinta
 • Experimentar y cuidarse en un espacio sin juicio
 • Darse un tiempo semanal para el disfrute y el juego
 • Aproximarse más al cuerpo y al corazón
 • Soltar la mente, liberarte
 • Compartir en grupo desde un lugar íntimo, con privacidad y respeto
 • Darse el permiso de equivocarse y poder transformarlo

Fechas: Todos los jueves desde el 17 de enero hasta el 27 de junio
Horario: De 19h a 21h.
Precio: 70 € por mes (materiales incluidos).
Bono de tres meses: 190 € (63€/mes).
Promoción mes de enero (3 sesiones): 35€
Lugar: C. Gran Via de les Corts Catalanes 566, 4G (metro Pl.Universitat) Barcelona
Contacto: 676638756 / silviaferrer@larteria.com

Para asistir a los talleres es necesario realizar la inscripción enviando un correo a silviaferrer@larteria.com con nombre y apellidos, teléfono y los meses del taller.

Connect-Art